Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesFAQ
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet-residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, 6e staatshervorming, schema, traject

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

01-04-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, verpleegkundige verstrekkingen, kwalificatiecode, arbeidsvolume, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende toevoeging van de competentie "medische informatica" in het competentieprofiel van beoefenaars van de verpleegkunde

01-04-2014
PublicatiesAdviezen
medische informatica, competentieprofiel, toevoeging

NRZV/D/442-2 - Advies PIT (Préhospitaal Interventieteam) 

13-02-2014
PublicatiesAdviezen
PIT, zorgprogramma, borstkanker, MUGH

Koninklijk besluit van 9 januari 2014 tot wijziging van de samenstelling van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

09-01-2014
WerkingWetgeving
wijziging, federale, raad, vroedvrouwen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de formulering van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende de vaststelling van de lijst van de technische...

24-09-2013
PublicatiesAdviezen
formulering

Advies van de Technische Commissie voor de Verpleegkunde met betrekking tot de technische verstrekkingen van een verpleegkundige die houder is van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige...

24-09-2013
PublicatiesAdviezen
neonatologie, Handelingen, beroepstitel