Privacy

De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu eerbiedigt het privé-leven van de gebruikers. Het merendeel van de informatie die op deze site beschikbaar is, vereist geen enkel persoonsgegeven. Het is echter mogelijk dat dergelijke gegevens u worden gevraagd, met name voor de on-linediensten. In dit geval zullen de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit met name dat:

De persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt met de bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen dat u heeft gedaan;
De persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden;
U het recht heeft kennis te krijgen van uw persoonsgegevens, u de juistheid ervan kan nagaan en desbetreffende fouten kan laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site;
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

 

De instellingen die belast zijn met het vervullen van een openbare dienst of met het verdedigen van een taak van openbaar belang op grond van een opdracht van de administratie, worden, los van hun rechtsvorm, niet als derden beschouwd in de zin van dit artikel indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van de diensten waarop deze geheimhoudingsverklaring van toepassing is.