De Commissie Euthanasie werd opgericht in 2002 en is ermee belast na te gaan of de euthanasie die werd toegepast door een arts, werd uitgevoerd conform de zorgvuldigheidsvoorwaarden en de procedures van de wet .

Het Clinical Trial College (CT-College) wil ervoor zorgen dat in België de ethische evaluatie van zowel klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik als klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen wordt uitgevoerd

  • binnen het geharmoniseerde Europese
  • ...

De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen heeft tot opdracht de voor Volksgezondheid bevoegde minister, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de geestelijke...

Het College van Menselijke Erfelijkheid werd opgericht in 2012 en heeft als doelstelling vorm te geven aan en een toekomstvisie te ontwikkelen voor het aanbieden van cytogenetisch en moleculair genetisch onderzoek en counseling in België.

De Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen werd opgericht met als doelstelling de problemen in de betrekkingen tussen de ziekenhuizen en de artsen die er de geneeskunde beoefenen, te bestuderen.

Het College van Cardiologie heeft als missie de kwaliteit van cardiovasculaire zorgen te bevorderen met als einddoel de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit te doen dalen. Hiertoe zal ze in samenwerking met de Belgische vereniging van cardiologie instrumenten ontwikkelen.

In de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 wordt een hoofdstuk besteed aan het overleg en de samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Er werden gespecialiseerde comités opgericht, " interministeriële conferenties " genoemd.

In het kader van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 werd een hoofdstuk besteed aan het overleg en de samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Er werden gespecialiseerde comités opgericht, " interministeriële conferenties " genoemd.

Het College van geneesheren voor het behandelingscentrum voor chronische nierinsufficiëntie werd opgericht in 1999 met als doelstelling het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen.

De Telematicacommissie werd opgericht in 1999 met als doelstelling om de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken te adviseren over de problematiek van de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens.