De Multipartite-structuur is in het leven geroepen door de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen. Het is een overlegorgaan dat advies verstrekt aan de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken over cruciale aspecten van het ziekenhuisbeleid.

De Hoge Raad heeft als doelstelling advies te geven aan de Minister van Volksgezondheid over de erkenningscriteria voor huisartsen en artsen-specialisten, de evaluatie van de aanvragen tot erkenning als stagemeester en stagedienst en de algemene aanbevelingen rond professionele vorming.

De Federale Raad voor de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit is opgericht om de initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit te helpen in gang zetten, systematiseren en harmoniseren om gedeelde praktijken die hun nut hebben bewezen, te bevorderen.

De Federale Raad voor de Vroedvrouwen is opgericht in 1999. De Raad heeft als doel het adviseren van de Minister van Volksgezondheid over alle aangelegenheden in verband met het beroep van vroedvrouw, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

De Federale Raad voor de Kinesitherapie is in 2014 ontstaan uit de Nationale Raad na staatshervorming. Deze Raad heeft tot taak aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de kinesitherapie.

De Federale Raad voor Verpleegkunde is opgericht in 1999. De Raad heeft als doel het adviseren van de Minister van Volksgezondheid over alle aangelegenheden in verband met het beroep van verpleegkunde, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

Plenaire vergaderingen FCE - 2024 om 16u:

  • Maandag 27 mei
  • Maandag 17 juni
  • Maandag 16 september
  • Maandag 21 oktober

 

De Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro...

De Federale commissie voor rechten van de patiënt is opgericht in 2002. Deze commissie verzamelt informatie over de patiëntrechtelijke aangelegenheden, adviseert de minister, evalueert de toepassing van de wet en de werking van de ombudsfuncties en formuleert aanbevelingen daarover.

Het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen werd opgericht in 2009 met als doelstelling de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen door een goede spreiding van de zorgprogramma’s voor kinderen en door een goede en zichtbaar gestructureerde eerstelijnszorg voor kinderen....

Het College van geneesheren voor het zorgprogramma “reproductieve geneeskunde” werd opgericht in 1999 en is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, inclusief de registratie van medisch begeleide voortplantingsactiviteiten in België.