Op 29 januari 2003 werd de federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg opgericht. Regelmatig evalueert de cel kritisch “de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen”.

De Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) geeft adviezen aan de federale regering over het beleid inzake het ziekenhuiswezen. De FRZV doet uitspraak over alle aangelegenheden met betrekking tot de programmering en de financiering van de ziekenhuizen.

De Planningscommissie – medisch aanbod werd opgericht in 1996 met als doel de behoefte inzake aanbod aan gezondheidszorgbeoefenaars te onderzoeken.

De Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen werd opgericht in 1992 met als doelstelling de Minister advies te geven over technische hulpprestaties en handelingen betreffende paramedische beroepen.

De Technische Commissie voor Verpleegkunde is opgericht in 1975. De Commissie heeft als taak het adviseren van de Minister van Volksgezondheid, op diens vraag of uit eigen initiatief, over verschillende aspecten rond verpleegkundige handelingen. De taken van de TCV zijn in mei 2024 overgedragen...

De Raad van Tandheelkunde adviseert de Minister van Volksgezondheid over beginselkwesties en algemene aangelegenheden, aanvragen tot erkenning stagemeester en stagedienst en het vaststellen van erkenningscriteria.

De Paritaire Commissie en de Kamers voor de Niet-Conventionele praktijken werd opgericht in 2013 met als doelstelling advies te geven aan de Minister over de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van de niet-conventionele praktijken.

De Federale Raad voor de paramedische beroepen verstrekt aan de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens aanvraag, of op eigen initiatief, adviezen betreffende alle aangelegenheden in verband met de paramedische beroepen.

De federale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening werd opgericht in 1994. De Raad heeft als taak aan de Minister die Volksgezondheid onder de bevoegdheid heeft, advies te verstrekken over alle aangelegen betreffende dringende geneeskundige hulpverlening.

De Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking werd opgericht in 1990 met als doelstelling aanbevelingen te formuleren om eventueel wetgevend initiatief door te voeren met de bedoeling het aantal zwangerschapsafbrekingen terug te dringen en/of vrouwen in een noodsituatie beter te...