Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2013.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Deze nota schetst het probleem van de planning van het aantal huisartsen en analyseert de bezettingsgraad van de quota bij het begin en het einde van de opleiding in die discipline, op grond van...

01-07-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, nota, performantie van het gezondheidssysteem, doelstellingen, duurzaamheid, maatregelen, aantrekkelijkheid huisartsgeneeskunde verhogen, planning, wachtdienstenplan, jaarstatistieken, statan, contingentering, opvolging, plankad, gegevenskoppeling, horizon scanning, internationale mobiliteit, invulling van de quota, bij aanvang, bij voltooiing

Dit advies, uitgebracht op 6 mei 2014 door de Planningscommissie - medisch aanbod, reikt een alternatief aan voor de selectieproef van de kinesitherapeuten (KB van 20 juni 2005).

06-05-2014
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, planning, kandidaat, alternatief, afschaffing, selectieproef, selectie-examen

Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesDocumenten
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, schema, traject

Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesFAQ
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet-residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, 6e staatshervorming, schema, traject

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

01-04-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, verpleegkundige verstrekkingen, kwalificatiecode, arbeidsvolume, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

01-03-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit kinesitherapeuten, verdeling naar sector, M nomenclatuur, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie

Het jaarrapport vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2012 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

01-12-2013
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties

Dit advies, uitgebracht op 12 november 2013 door de planningscommissie – medisch aanbod, heeft betrekking op de contingentering van de artsen (KB van 18 juni 2008). Het is voorstander van het...

12-11-2013
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Dit advies, uitgebracht op 1 juli 2013 door de Planningscommissie - medisch aanbod, heeft betrekking op het verwezenlijken van de voorwaarden voor het schrappen van het selectie-examen voor...

01-07-2013
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, afschaffing, selectie-examen, selectieproef, gemeenschappen