Informatie

EXPERTEN IN HET DRUGSFENOMEEN GEZOCHT!

Oproep voor kandidaten ADVIESPANEL ter ondersteuning van de Algemene Cel Drugsbeleid

Uiterlijke datum voor kandidatuurstelling: 05/05/2024
 

Bent u tewerkgesteld in een organisatie die betrokken is bij de organisatie van zorg en welzijn voor personen met een verslavingsproblematiek?
ent u professioneel betrokken bij de aanpak van  druggerelateerde georganiseerde criminaliteit.
Doet u wetenschappelijk onderzoek naar het drugsfenomeen?
Misschien bent u betrokken in de uitwerking van een lokaal drugsbeleid?
Hebt u ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten met een verslavingsproblematiek?

Dan is deze oproep misschien iets voor u!

De Algemene Cel Drugsbeleid (ACD) wenst ter ondersteuning van het interfederale drugsbeleid een multidisciplinair adviespanel op te richten waarin 12 experten vanuit wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigen zetelen. Het betreft een proefdraaiperiode waarbij in de tweede helft van 2025 de werking van het adviespanel geëvalueerd zal worden. 

Het panel voorziet in het formuleren van adviezen over beleidskwesties, het leveren van feedback op voorliggende dossiers en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het drugsfenomeen met als doel het ontwikkelen van een evidence-informed drugsbeleid. Dankzij de deskundigheid van de leden kunnen meer innovatieve antwoorden op complexe problemen - gebaseerd op evidentie, goede praktijken en ervaringen - geformuleerd in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het interfederale drugsbeleid. Op die manier wil de ACD het drugsbeleid beter afstemmen op de noden en uitdagingen van stakeholders en sneller inspelen op nieuwe drugsfenomenen. Het panel stelt zijn adviezen op verzoek van de ACD op.

In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier.

Extra informatie