Informatie

EVENREDIGHEID

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de taalbeheersing van de gezondheidszorgbeoefenaars
 

Het u hierbij voorgelegd voorontwerp van wet brengt in twee wetten wijzigingen aan met betrekking tot de taalbeheersing van gezondheidszorgbeoefenaars met name enerzijds in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, hierna ‘kwaliteitswet’, en anderzijds in de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, hierna ‘WUG’.

Door de wijzigingen van kwaliteitswet wordt de taalbeheersing van de gezondheidszorgbeoefenaar als kwaliteitseis in de wetgeving ingeschreven.

Uw eventuele reactie kunt u melden op het e-mail adres gbbu_pspp@health.fgov.be met als onderwerp “voor-ontwerp van wet betreffende de taalbeheersing van gezondheidszorgbeoefenaars”.

Gelieve dit te doen voorafgaand aan 19 februari 2024.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn