Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Reactiemogelijkheden zijn gesloten

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2023 bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen betreffende de basisverpleegkundige, alsmede hun uitoefeningsvoorwaarden.  Beschikbaar via de volgende link

En van een voorontwerp van koninklijk besluit tot modernisering van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd. Beschikbaar via de volgende link 

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 28/02/2024 op dit e-mail adres: 

nurseinfo-noreply@health.fgov.be   

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : hier 


Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening