Informatie

De Federale Overheidsdienst (FOD VVVL) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft onlangs een rapport afgerond voor de evaluatie van het « Nationaal strategisch plan ter bestrijding van MDRO » (MultiDrug Resistant Organisms, organismen die resistent zijn tegen meerdere antibiotica). Bedoeling van dat plan is om elke nieuwe verspreiding van MDRO te voorkomen en de incidentie van de besmettingen met MDRO te verminderen. De modaliteiten van dit akkoord zijn in een protocolakkoord vastgelegd dat op 21/11/2013 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

De FOD heeft de institutionele partners geraadpleegd over de bestrijding van de MDRO wat betreft de implementatie, de uitvoering, het belang, de daarmee gepaard gaande moeilijkheden, en de eventuele aanbevelingen voor de toekomst van de verschillende elementen die in dat protocolakkoord zijn bepaald, op basis van een vragenlijst. Die evaluatie past in het kader van de ontwikkeling van een nationaal actieplan One Health ter bestrijding van antimicrobiële resistentie dat uiterlijk in december 2019 moet zijn opgesteld, zonder zich tot deze oefening te beperken.

Extra informatie