FAQ (Frequently Asked Questions)


 1. Op welke manier zal het BAPCOC support team de uitrol van een HOST-team ondersteunen binnen de pilootfase?

 2. Wat is de rol van het begeleidingscomité?

 3. Wat is het organigram binnen de FOD Volksgezondheid ten aanzien van de HOST-projecten?

 4. Wat is het contact voor de HOST-projecten?

 5. Wat zijn de komende actiepunten inzake beleid rond antimicrobiële resistentie vanuit de overheid en meer specifiek vanuit BAPCOC?

 6. Hoe worden de projecten opgevolgd?

 7. Wat is het belang van een gedetailleerde rapportering in het kader van het pilootproject?

 8. Hoe zullen de verschillende locoregionale zorgsituaties benaderd worden bij de opvolging van de projecten?

 9. Is het ter beschikking stellen van een website een must of eerder een optie binnen het project?

 10. Waarom een HOST-team per ziekenhuisnetwerk?

 11. Wat beoogt de pilootfase voor de uitrol van een HOST-team?

 12. Wat is de rol van het coördinerend ziekenhuis?

 13. Wat is de beoogde samenstelling van een HOST-team te ontwikkelen binnen de pilootfase?

 14. Wat gebeurt er met de niet opgebruikte budgetten binnen het kader van het project?

 15. Is het een optie om de HOST taken van zorgverleners zoals bv verpleegkundige-hygiënist of geneesheer-ziekenhuishygiënist te verdelen over verschillende ziekenhuizen binnen het netwerk en financiering hier aan te passen, in plaats van extra krachten aan te werven?

 16. Wat zijn de rollen en de bevoegdheden van de Agentschappen binnen het HOST pilootproject?


 

1. Op welke manier zal het BAPCOC support team de uitrol van een HOST-team ondersteunen binnen de pilootfase?

 • Het BAPCOC support team is steeds te bereiken via een generiek e-mailadres bapcoc@health.fgov.be.
 • De FAQs werden opgemaakt aan de hand van de discussies en de vragen die het BAPCOC support team heeft ontvangen.
 • Jaarlijks zal er een interactief intervisiemoment worden georganiseerd voor alle HOST-projecten om ervaringen en interessante praktijken te delen. De evolutie van de COVID-pandemie laat niet toe om in 2021 een dergelijke workshop live te organiseren.
 • HOST-projecten kunnen individueel of in groep overlegmomenten aanvragen met het BAPCOC support team om bepaalde onderwerpen te bespreken.
 • Vanaf 2022 zullen er regelmatige communicaties zijn met interessante tips en tricks.
 • Regelmatige update van de website www.bapcoc.be met informatie over het verloop en de resultaten van het project.

2. Wat is de rol van het begeleidingscomité?

 • De voortgang van de projecten controleren en erop toezien dat ze afgestemd zijn op de doelstellingen van de overeenkomst tussen de FOD Volksgezondheid en het coördinerende ziekenhuis;
 • doelen stellen, evaluatiecriteria bepalen m.b.t. projectresultaten en de inhoud van het eindverslag;
 • de projecten evalueren op basis van vastgelegde criteria, een advies uitbrengen over de voortzetting van de projecten en eventuele aanbevelingen over de gerealiseerde of geplande activiteiten;
 • richtlijnen van de minister doorgeven die een impact hebben op de opdracht of de doelen;
 • de werkrelatie en informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokken partijen faciliteren;
 • de werkrelatie en de informatieoverdracht tussen de ziekenhuizen en de FOD;
 • het eindverslag goedkeuren;
 • de coördinatie verzekeren met andere gelijksoortige projecten in België;
 • aanbevelingen formuleren voor de valorisatie van de proefprojectresultaten;
 • voorstellen om een proefproject te beëindigen;
 • Het BC vergadert 2 maal per jaar.

3. Wat is het organigram binnen de FOD Volksgezondheid ten aanzien van de HOST-projecten?

 

4. Wat is het contact voor de HOST-projecten?

Het BAPCOC support team coördineert en omkadert het verloop van de pilootproject. U kan terecht bij het BAPCOC support team: bapcoc@health.fgov.be

De zorgagentschappen van de Gewesten & Gemeenschappen nemen initiatieven om samen te werken met de ziekenhuizen voor het gedeelte van het HOST-project dat betrekking heeft op de eerstelijnsgezondheidszorg.

5. Wat zijn de komende actiepunten inzake beleid rond antimicrobiële resistentie vanuit de overheid en meer specifiek vanuit BAPCOC?

 • Een nationaal actieplan (NAP) antimicrobiële resistentie is goedgekeurd door alle ministers van volksgezondheid. Dit NAP gaat uit van een "One Health"-aanpak aangezien de voor de hand liggende en talrijke interacties tussen de menselijke, dierlijke en milieuaspecten van dit probleem.  

⇒ Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/bestrijding-van-antimicrobiele-resistentie#planactionnational  

 • BAPCOC heeft hier de opdracht om acties en initiatieven binnen de humane pijler verder te zetten en/of te organiseren, zowel wat betreft de ziekenhuissector als de ambulante. Voor de ziekenhuizen gaat het dan over de organisatie van de antibiotherapiebeleidsgroepen en de teams inzake preventie en beheersing van infecties, via het federaal platform voor Ziekenhuishygiëne en de regionale platformen Ziekenhuishygiëne. Een actieplan zal hiervoor worden uitgewerkt. De uitvoering van de HOST-pilootfase kadert binnen deze context.

⇒ Meer info: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/commissies/BAPCOC

6. Hoe worden de projecten opgevolgd?

Een maal per jaar wordt er aan de projecten gevraagd om een standaardrooster in te vullen voor de evaluatie van het project en de rapportering van de gerealiseerde activiteiten. Het standaardrooster wordt jaarlijks opgemaakt en ter beschikking gesteld begin januari van elk pilootjaar door BAPCOC met de goedkeuring van het begeleidingscomité.

Het verslag aan de hand van het rooster dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingediend via bapcoc@health.fgov.be ten laatste tegen 28 februari. Begin februari wordt er een herinnering verstuurd.

Tegen het einde van het eerste semester zal er feedback gegeven worden over de behaalde resultaten en interessante ervaringen die kunnen gedeeld worden.

7. Wat is het belang van een gedetailleerde rapportering in het kader van het pilootproject?

 • Het doel van de rapportering is om de verschillende activiteiten die verband houden met het HOST-project in kaart te brengen, dit zowel aangaande de ontwikkeling en de consolidatie van de initiatieven tussen de ziekenhuizen van het netwerk, als de transmurale activiteiten. Deze zullen op nationaal niveau worden gevolgd.
 • De beschrijving van de gerealiseerde activiteiten, de identificatie van de processen en de resultaten die het mogelijk maken om goede praktijken laat toe deze ervaringen te delen.
 • De rapportering ondersteunt ook de communicatie van de resultaten behaalt door het HOST-team binnen het ziekenhuisnetwerk.
 • De verzamelde informatie stelt de FOD Volksgezondheid en het begeleidingscomité in staat om zijn strategie aan te passen aan de evoluties van het project.
 • De rapportering geeft ook en indicatie over de besteding van de toegekende middelen.

8. Hoe zullen de verschillende locoregionale zorgsituaties benaderd worden bij de opvolging van de projecten?

Het is een feit dat de zorgcontext en de organisatie van de zorg in de verschillende regio’s niet dezelfde zijn. 

De 4-jarige pilootfase zal de mogelijkheid bieden om bestaande of nieuwe samenwerkingen rond een gezamenlijk medisch project te versterken of te ontwikkelen. De bedoeling van een pilootfase is eveneens om lessen te trekken uit de ervaringen gesitueerd binnen een eigen context en de nodige conclusies te trekken voor een bestendiging van een HOST-team. De uitrol zal verschillend zijn per regio, maar het einddoel kan dat niet zijn, alle patiënten hebben het recht op een veilige en kwalitatieve zorg.

9. Is het ter beschikking stellen van een website een must of eerder een optie binnen het project?

Een website is een goed kanaal om nuttige informatie ter beschikking te stellen; om op een vlotte en toegankelijke manier te communiceren en om de zichtbaarheid van het HOST-team en zijn rol te verhogen. De projecten bepalen zelf wat de meest effectieve communicatiekanalen zijn binnen hun ziekenhuisnetwerk en regio. Er kunnen nieuwe kanalen ontwikkeld worden (bv generiek emailadres) of bestaande (bv website van het netwerk, nieuwsbrief van de ziekenhuizen) kunnen uitgebreid worden.

10. Waarom een HOST-team per ziekenhuisnetwerk?

Op niveau van een ziekenhuisnetwerk is er ruimte voor het toepassen van een globale strategie voor een betere infectiepreventie en -beheersing (Infection Prevention & Control, IPC), alsook voor een goed gebruik van de infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) met een lokale aanpak. Het versterken van een netwerk door een HOST-team is een gemeenschappelijk en essentieel initiatief, waarbij kennis en ervaring aangaande IPC en AMS ter beschikking gesteld wordt, bijvoorbeeld onder vorm van opleiding en het opzetten van verbeterprocessen.

De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande banden tussen de ziekenhuizen binnen een netwerk, met residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren kunnen  worden geconsolideerd en expertise kan worden gedeeld.

11. Wat beoogt de pilootfase voor de uitrol van een HOST-team?

De pilootfase, over een termijn van 4 jaar (2021-2024), met het oog op een versterking van IPC en AMS door de beschikbaarheid van een HOST-team binnen een ziekenhuisnetwerk, laat toe om de verschillende behoeften te analyseren, acties uit te voeren en expertise op te bouwen gelinkt aan de eigen context en hieruit lessen te trekken. Na deze pilootfase willen wij het HOST-team een structurele vorm geven, de goede praktijken veralgemenen en de samenwerkingsverbanden consolideren die uit de verschillende projecten zullen voortvloeien.

12. Wat is de rol van het coördinerend ziekenhuis?

 • Beheren van de voorwaarden van de overeenkomst, beheert en verdeeld het toegekende budget, incluis het rapporteren van de activiteiten en de behaalde resultaten aan de hand van een aangeleverd rooster door het coördinerend projectteam. Als verantwoordelijke voor de uitvoering van het project treedt de coördinator van elk project op als contactpunt en gesprekspartner voor de FOD Volksgezondheid.
 • Opzetten van een interziekenhuissamenwerking binnen het netwerk met wederzijdse uitwisseling van activiteiten en middelen die zo meer doeltreffend kunnen gebruikt en ingezet worden.
 • Uitbouwen van een transmurale aanpak in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden in functie van de noden en bestaande initiatieven.

13. Wat is de beoogde samenstelling van een HOST-team te ontwikkelen binnen de pilootfase?

Om de basisactiviteiten te kunnen uitrollen voor het HOST-team dient dit minimaal te bestaan uit een:

 • verantwoordelijke voor proefproject (0,5 VTE) verdeeld over een arts-specialist opgeleid in ziekenhuishygiëne, of die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor medische microbiologie of klinische infectiologie;
 • HOST-coördinator (1 VTE) stafmedewerker met minimum een masterniveau in verband met gezondheidszorg of volksgezondheid of gelijkgestelde werkervaring;
 • verpleegkundig personeel (1 VTE) met werkervaring en met verworven kennis inzake ziekenhuishygiëne, infectieziekten of volksgezondheid, waarvan minstens een master of gelijkgesteld competentieprofiel;
 • ziekenhuisapotheker (0,5 VTE) die een opleiding klinische farmacie of AMS heeft gevolgd.

In functie van de doelstellingen van het project kan het team uitgebreid en of aangevuld worden met specifieke zorgverleners. Bijvoorbeeld bijkomende specialisten (artsen of verpleegkundige) m.b.t. IPC en AMS, of een geriater die ondersteuning kan bieden via de externe liaison.

14. Wat gebeurt er met de niet opgebruikte budgetten binnen het kader van het project?

 • Binnen het Budget van Financiële Middelen van de ziekenhuizen worden er geen budgetten van het ene jaar op het andere overgedragen.
 • In functie van de jaarlijkse rapportering over de besteding van het budget wordt er geëvalueerd of er een recuperatie van het overgemaakte budget via het Budget van Financiële middelen noodzakelijk is.
 • Het budget voor het pilootproject wordt jaarlijks overgemaakt aan het coördinerende ziekenhuis in de maand jullie van het lopende jaar.

15. Is het een optie om de HOST taken van zorgverleners zoals bv verpleegkundige-hygiënist of geneesheer-ziekenhuishygiënist te verdelen over verschillende ziekenhuizen binnen het netwerk en financiering hier aan te passen, in plaats van extra krachten aan te werven?

We moedigen de verdeling van de VTE over de bestaande teams in de ziekenhuizen van het netwerk niet aan, daar dit de (1) zichtbaarheid van het HOST belemmert en (2) er gaan aanvullende ondersteuning geleverd wordt. Het HOST-team op niveau van het ziekenhuisnetwerk speelt en centrale rol om de bestaande teams ziekenhuishygiëne en de ABTBG extra te ondersteunen aan de hand van bijkomende VTE. Wij begrijpen dat in de opstartfase bestaande VTE's kunnen worden ingeschakeld indien niet onmiddellijk extra VTE's kunnen worden aangeworven. Deze aanpak is echter alleen gerechtvaardigd in de aanloopfase van het project.

16. Wat zijn de rollen en de bevoegheden van de Agentschappen binnen het HOST pilootproject?

Raadpleeg het schema