De FOD Volksgezondheid heeft proefprojecten gelanceerd, Hospital Outbreak Support Teams (HOST), om de teams voor infectiepreventie en -bestrijding (IPC) en antimicrobial stewardship (AMS) in de ziekenhuizen te versterken en de banden tussen ziekenhuizen, woonvoorzieningen en eerstelijnsactoren op het vlak van IPC en AMS aan te halen. De HOST-projecten werken op twee complementaire assen: enerzijds een lokaal-regionale aanpak gebaseerd op mutualisatie van middelen en samenwerking tussen ziekenhuizen , en anderzijds een transversale aanpak waarbij de expertise van ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld van zowel residentiële collectiviteiten als andere zorgverleners en omgekeerd.

24 HOST-pilootprojecten worden opgestart (21 in 2021 en 3 in 2022) waarvan 4 in de Brusselse regio, 12 in Vlaanderen en 8 in Wallonië op basis van een ingediend en goedgekeurd projectvoorstel. Regionale ziekenhuisnetwerken wezen een coördinerend ziekenhuis aan dat een overeenkomst ondertekende met de FOD Volksgezondheid.

De ziekenhuisnetwerken hebben HOST-teams opgericht bestaande uit mensen met expertise in infectieziekten, medische microbiologie, klinische farmacie en infectiepreventie en -bestrijding.


 

Intervisiedag 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultaanvertaling is voorzien in het NL en FR

Inschrijving: het inschrijvingsformulier is niet meer beschikbaar. Wenst u zich alsnog in te schrijven, dan kan u ons contacteren via bapcoc@health.fgov.be 

Accreditering van het event: accrediteringspunten zullen worden aangevraagd voor artsen en ziekenhuisapothekers

Programma

Locatie: Museum of Fine Arts - zaal Auditorium 490 -  Museumplein - 1000 Brussel - Toegangsplan

PPT presentaties

Multimodale strategieën: 

Andere presentaties: 

POSTERS HOST-pilootprojecten over multimodale strategiën IPC/AMS: 

HOST Zuidwest-Limburg - Optimalisatie en uniformisatie van het MDRO beleid in het Andreaz netwerk

HOST Helora - Prélèvement des hémocultures aux urgences

MIRA - Preventie, diagnose, behandeling en surveillance van postoperatieve wondinfecties bij knie- en heupprotheses

H. UNI - Stratégie multi-modale d’amélioration de l’Hygiène des mains dans le réseau H.uni

TRIAZ - Optimalisatie van antibioticagebruik voor respiratoire infecties in de ambulante zorg en de ziekenhuizen’

HUMANI - Curbing their enthusiasm: Approche multimodale pour diminuer la consommation d'antibiotiques pour les infections urinaires

CUROZ - Preventie CAUTI volgens WHO multimodale strategie

PHARE - MM - Soutien à la vaccination Influenza au sein du réseau PHARE ... En route vers une nouvelle culture

BRIANT - Antibioticaprofylaxe in de orthopedische chirurgie

MOVE -  Prévention des infections de sites opératoires 

HELIX - Multimodale aanpak Urineweginfecties: Preventie, diagnose en behandeling

IRIS - Importance du travail en réseau dans le cadre de la prévention et le contrôle des infections (PCI): la stratégie multimodale CLABSI comme point de départ

HOST Noordoost-Limburg - IPC surveillance, een gemeenschappelijk netwerkplatform

HUB CHIREC -  Implementation of a CLABSI prevention strategy based on the WHO multimodal approach

KOM -  Handhygiëne door de patiënt

Réseau Hospitalier Namurois - Surgical antibiotic prophylaxis – Multimodal project

Ziekenhuisnetwerk Gent -  Catheter-associated urinary tract infections: the multimodal strategy of the Ghent Hospital Network

PLEXUS - Implementation of OPAT in HOST PLEXUS : Multimodal strategy

E17 - Uniformiseren MRSA-beleid binnen het E17-ziekenhuisnetwerk

Ziekenhuisnetwerk KEMPEN - MMS: Preventie van CAUTI HOST ZNK

ZAS-netwerk - Surveillance of Antimicrobial Consumption

Evaluatie van de dag: evaluatieformulier

Foto's van de daghier (indien u niet op een foto wenst te staan, gelieve ons even te informeren)

 


 

Rapportering over pilootprojecten

De activiteiten van 2022 werden geanalyseerd op basis van beschrijvende activiteitenrapporten over de volgende onderwerpen: het creëren van lokale IPC/AMS-richtlijnen, -instrumenten en -procedures; onderwijs en opleiding; surveillance, monitoring en feedback en implementatie van multimodale strategieën om IPC en AMS te verbeteren. Er werd speciale aandacht besteed aan surveillance met het oog op een uitgebreide epidemiologische surveillance, analyse en feedback van gegevens over antimicrobieel gebruik en zorginfecties in de deelnemende ziekenhuisnetwerken.

De resultaten 2022 zijn terug te vinden in een nationaal rapport:

YEARLY REPORT BAPCOC HOST PROJECT 2022 ENG - NL

 


 

Frequently Asked Questions

Meer weten? Raadpleeg hier de FAQs 

 


 

Contacten en permanentie van de HOST-teams 

De meeste pilootprojecten HOST zijn contacteerbaar voor externen, zoals de Agentschappen, de provincie, residentiële collectiviteiten van de regio van het ziekenhuisnetwerk. Raadpleeg het overzicht.

 


 

Documenten

Oproep pilootproject HOST Maart 2021