Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorg of door een bekwame helper

Dit voorontwerp van wet moet aan een evenredigheidsbeoordeling onderworpen worden. Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 02/01/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

CONTEXT

Met dit ontwerp wordt voorzien in een afwijking van de onwettige uitoefening van de verpleegkunde om tegemoet te komen aan de bestaande rechtsonzekerheid voor de zogenaamde "bekwame" helpers, d.w.z. personen die in het kader van hun beroep of van een vrijwillige activiteit die buiten een zorginstelling wordt uitgeoefend, zorgen voor personen die in het dagelijkse leven bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen. Volgens de huidige wetgeving riskeren die helpers immers te worden vervolgd wegens onwettige uitoefening van de verpleegkunde indien zij de persoon willen bijstaan waarvoor zij zorgen. We denken hier bijvoorbeeld aan kinderen of mensen in dagverblijven, scholen, de gehandicaptensector, gezinsdiensten, jeugdbewegingen, enz.

 

De bevoegde autoriteiten beraden zich al een aantal jaren over de beste manier om deze kwestie aan te pakken en een oplossing te vinden die een zekere mate van zekerheid biedt, zowel wat betreft de zorg die aan de betrokken personen moet worden verleend, als wat betreft de rechtspositie van degenen die de door hen verzorgde personen moeten bijstaan bij de verlening van die zorg in hun dagelijks leven. In 2014 en 2017 werden verschillende protocolakkoorden gesloten tussen de federale en de gefedereerde autoriteiten, maar het is duidelijk dat dit niet volstaat om het probleem op te lossen. Daarom hebben de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde, in het kader van deze beschouwingen en de concrete uitvoering van een oplossing die rekening houdt met de realiteit van het terrein en de bevoegdheden die aan elk van hen worden toegekend, samen een advies over dit onderwerp uitgebracht (advies gestemd op 10 september 2019 door de Federale Raad en op 19 november 2019 door de Technische Commissie).  

 

Dit ontwerp van afwijking ligt dus in de lijn van dit advies, waarin de twee Raden de bestaande afwijking voor mantelzorgers hebben geanalyseerd en hebben nagegaan wat er kan worden gedaan voor de zogenaamde "bekwame" helpers, met als doel een oplossing te vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, zonder dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg die in het dagelijks leven moet worden geboden, in het gedrang komt.

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
verpleegkunde