Informatie

De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, is ondermeer bevoegd voor het adviseren van de Minister van Volksgezondheid betreffende het vaststellen van criteria voor de erkenning van artsenspecialisten, van huisartsen, van stagemeesters en stagediensten. Op 13 oktober 2022 bracht de Hoge Raad Artsen een positief advies uit aangaande de aanpassing van de erkenningscriteria van de niveau 2 beroepskwalificatie voor artsen “gynaecologie-verloskunde”. Een eerder advies van 15 juni 2017 werd immers niet gevolgd door een aanpassing van het verouderd maar nog steeds vigerend M.B. 15 september 1979.

De Wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidszorg werd gepubliceerd op 9 april 2021 en is de omzetting in Belgisch recht van de EU Richtlijn 2018/958/EU.Ter voorbereiding van de evenredigheidstoets die door de bevoegde autoriteit zal uitgevoerd worden, kan het advies ingewonnen worden van de bevoegde advies- of overlegorganen.

De Hoge Raad Artsen bracht op 8 december 2022 in consensus een positief advies uit inzake voorliggende proportionaliteitstoets.

Extra informatie