Informatie

WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE

Dit is een schriftelijke verklaring volgens een model waarin de wet voorziet (waarbij onder andere verplicht twee getuigen worden aangewezen).

In die verklaring stemt iemand ermee in dat, indien hij zou lijden aan een ernstige ongeneeslijke aandoening en niet in staat zou zijn om zijn verzoek te uiten omdat hij onomkeerbaar buiten bewustzijn is (coma of vegetatieve status), een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden en de procedure die bij wet zijn vastgelegd.

Elke persoon die in staat is om zijn wil te uiten, of het nu gaat om een meerderjarige of ontvoogde minderjarige, en die een identificatienummer bij het Rijksregister heeft, kan een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen en/of laten registreren bij het gemeentebestuur.

Die verklaring kan op elk moment worden opgesteld en kan worden herzien of ingetrokken.

Een dergelijke verklaring zal alleen in aanmerking worden genomen als de patiënt niet meer bij bewustzijn is, deze toestand onomkeerbaar is en hij niet in staat is om zijn wil te uiten.

Een arts die geconfronteerd wordt met een patiënt die buiten bewustzijn is, die niet in staat is om zijn verzoek tot euthanasie te uiten en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, kan het systeem voor registratie van wilsverklaringen raadplegen. Als de patiënt zijn verklaring niet heeft laten registreren, zal de arts navraag doen bij de naasten van de patiënt om te weten of de patiënt er een heeft opgesteld.

OPGELET

Als een patiënt die euthanasie wenst, bij bewustzijn is, in staat is om zijn wil te uiten en zich in een medische situatie bevindt waarin voldaan is aan alle voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd, zal hij schriftelijk een actueel verzoek om euthanasie moeten formuleren, zelfs al werd er op voorhand een wilsverklaring inzake euthanasie opgesteld volgens het model waarin de wet voorziet.

MEER OVER DIT THEMA:

Extra informatie