Informatie

De kandidaturen, met cv, dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht

  • aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
    Paleis der Natie
    1008 Brussel

Bij de kandidaturen dienen de bewijsstukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat de kandidaten behoren tot één van de drie subcategorieën waaruit de Commissie is samengesteld.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,

e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be

Uiterste indieningsdatum voor de kandidaturen: 9 april 2021

De personen die zich als gevolg van de oproep van 7 januari reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur niet opnieuw in te dienen.

Extra informatie