Informatie

Aanhangsel bij het protocol gesloten tussen
de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128,
130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een
zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die
vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen
en jongeren

Extra informatie