Informatie

Advies om de permanente vorming bij diëtisten uit te werken aan de hand van een voorstel van criteria ter uitvoering van artikel 3,3°van het Koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door de arts kan worden belast.
 

Extra informatie