Informatie

A1: Advies van de NRV (brief van 3/7/2005) teneinde verschillende toepassingsbesluiten te kunnen publiceren m.b.t. de artikels die door de wet van 29 december 1990 ingevoegd werden in de wet op de ziekenhuizen. De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten: (19060703)
1) De hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofdverpleegkundigen en verpleeg¬kundigen diensthoofd (rechtstreeks verband met het sociale akkoord met als doel die functies opnieuw te valoriseren).
2)  De impact van het begrip zorgkundige en de daarmee verband houdende besluiten die logischerwijze de term “verzorgend personeel” zoals vervat in de wet op de ziekenhuizen moeten vervangen; de Minister vraagt om de gevolgen en de te nemen voorzorgen te analyseren teneinde die vervanging mogelijk te maken; in de erkenningsnormen van iedere dienst heeft men het over een minimum aantal verpleegkundigen (buiten de hoofdverpleegkundige) dat verplicht deel moet uitmaken van het normatieve personeel.
3) De definiëring van de modaliteiten inzake de samenwerking en de functionele relaties die erop gericht zijn de integratie van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuisactiviteit te bevorderen (artikel 17ter en 17quinquies): deelname van de verpleegkundigen en de paramedici aan het ziekenhuisbeleid, overlegstructuren.
4) Een strategie voor de uitwerking van de kwaliteit van de verzorging: kwalitatieve evaluatie van de verpleegkundige activiteit op intern en extern vlak (artikel 17quater).

Extra informatie