Het comité Hospital & Transport Surge Capacity is een overlegorgaan dat sinds aanvang van de huidige COVID-19-crisis samenkomt met het oog op adequate en effectieve beheersingsmaatregelen op niveau van de ziekenhuizen en transportcapaciteit voor patiënten. Het HTSC rapporteert aan de Risk Management Group.

De coördinatie van het HTSC is gelegen bij het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het HTSC is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende gefedereerde overheden voor volksgezondheid, de ziekenhuisfederaties, federale gezondheidsinspectie, defensie en wetenschappelijke experten. U kan de samenstelling binnen het comité via volgende link visueel raadplegen. In kader van de genomen maatregelen, heeft het comité verschillende aansluitende federale werkgroepen, overheidsdiensten, experten en koepelorganisaties van zorgverstrekkers, directies en hoofdartsen betrokken om advies en bijkomende informatie te verkrijgen tijdens de crisiswerking.
De nadruk voor het comité ligt bij de interfederale samenwerking, gestroomlijnde aanpak en communicatie naar het werkterrein om te komen tot een nationaal gecoördineerde, adequate en effectieve organisatie van de behandelcapaciteit in de Belgische ziekenhuizen en transport van COVID-19-patiënten in de keten van dringende hulpverlening.

De dagelijkse opvolging van de huidige COVID-19-crisis gebeurt aan de hand van geregistreerde gegevens uit de ziekenhuizen (aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen en beschikbare bedden- en behandelcapaciteit) en noodcentrales 112 (oproepen dringende hulpverlening en de niet planbare zorg via het nummer 1733). Deze gegevens stellen het comité, aangevuld met de opmerkingen afkomstig van het terrein, in staat om de werking te organiseren. De resultaten die tijdens de voorbije crisis werden behaald op het terrein, zijn echter te danken aan de grote inzet door zorgverstrekkers en intense samenwerking tussen de ziekenhuizen.

U kan onderstaand op de pagina's alle uitgaande communicatie van het HTSC raadplegen.
Brieven VLAANDEREN
Brieven BRUSSEL
Lettres WALLONIË

De contactgegevens voor de gewesten kan u onderstaand consulteren.
Vlaanderen : algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be (voor de algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen) en geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be (voor de psychiatrische ziekenhuizen)
Wallonië : soins.hospitaliers@aviq.be
BRU : sante-gezondheid@ccc.brussels