Informatie

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg beroepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumenten
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKlinisch orthopedagoogKlinisch psycholoogOrthopedagoogPsycholoog
Thematiek: 
Geestelijke gezondheidszorg

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie